contact
De Notaris 2015-04-27T16:04:00+00:00

Na een overlijden gaat het afwikkelen van de erfenis een rol spelen. Het kan zijn dat de overledene bij leven een testament heeft laten opmaken, waarin de erfgenamen zijn benoemd en de afwikkeling van de erfenis volgens de wensen van de overledene is vastgelegd. Is er geen sprake van een testament, dan gelden wettelijke bepalingen voor de afwikkeling.

Een testament

De notaris kan u antwoord geven op de vraag of de overledene een testament heeft laten maken. Ook kan hij een verklaring van erfrecht voor u opstellen. Deze is nodig voor uitkering van sommige verzekeringen en banken kunnen dit nodig hebben voor het doen van betalingen.

Het testament is een officiële akte waarin iemand bepaalt wat er na diens overlijden moet gebeuren. Een dergelijke akte is bij leven opgemaakt en officieel opgesteld door een notaris.

Alle testamenten die worden opgemaakt staan geregistreerd in het Centraal Testamenten Register. Daarin is ook de datum te vinden waarop het is opgemaakt en door welke notaris dat is gebeurd.

Via de notaris kunt u navragen of de overledene over een testament beschikte. Dat kan ook rechtstreeks bij het Centraal Testamenten Register;
telefoon: 070 370 7911
.

Wilsbeschikking 

Wilsbeschikking en Bewijs van Inschrijving;
Als u de zekerheid wilt hebben dat de verzorging van uw eigen, toekomstige uitvaart in vertrouwde handen is, kunt u nu al bij Westfriese Poort Uitvaartzorg terecht voor een Bewijs van Inschrijving.

Indien u bij Westfriese Poort Uitvaartzorg bent ingeschreven, krijgt u later maar liefst € 100,- tegemoetkoming op de kosten van uw uitvaart. Bovendien is uw inschrijving een goede gelegenheid eens na te denken over het opmaken en het bij Westfriese Poort Uitvaartzorg in bewaring geven van een wilsbeschikking. Daarin kunt u nu al precies laten opnemen welke persoonlijke wensen u heeft ten aanzien van uw uitvaart. Daarmee neemt u uw nabestaanden een hele zorg uit handen.

Werkzaamheden van de notaris

Een belangrijke rol in zaken die te maken hebben met overlijden is weggelegd voor de notaris. Voor het officieel vastleggen van bepaalde overeenkomsten en het uitvoeren van rechtshandelingen is een notariële akte verplicht. Die wordt opgesteld door de notaris. Ook bij het vastleggen of wijzigen van een testament of het verdelen van de nalatenschap wordt de notaris ingeschakeld.

De volgende zaken kunnen, als hij daartoe wordt verzocht, door de notaris worden geregeld.

 • gaat na of er een testament of codicil is
 • zoekt uit of er erfgenamen zijn
 • neemt contact op met de erfgenamen
 • verstrekt de verklaring van erfrecht of de verklaring van executele
 • gaat na of het gezag over minderjarige kinderen moet worden geregeld
 • zorgt voor een overzicht van baten en schulden, en eventueel voor taxatie van goederen
 • adviseert over aanvaarden of verwerpen van de erfenis
 • verzorgt de aangifte van de successiebelasting
 • gaat na het voldoen van eventuele schulden over tot de boedelscheiding en maakt daarvoor een akte van verdeling op
 • keert de eventuele gelden uit

In sommige gevallen bent u verplicht een notaris in te schakelen.

 • Als er minderjarige kinderen bij zijn betrokken
 • Als iemand onder curatele staat
 • Als iemand in een inrichting voor verstandelijk gehandicapten verblijft
 • Als er sprake is van een faillissement
 • Als er surséance (uitstel) van betaling is aangevraagd