contact
Cremeren & Asbestemming 2017-01-06T17:34:05+00:00

crematorium De Nieuwe Noorder

Crematie en de asbestemming

Voorlopige asbewaring

Volgens de wet moet na de crematie de as met het vuurvaste identiteitssteentje overgebracht worden in een asbus welke hermetisch wordt afgesloten. Op de bus moeten de naam en voorletters, alsmede het registratienummer van de overledene aangebracht worden in onuitwisbare letters. Deze gegevens mogen gedurende 20 jaar niet verwijderd en/of onleesbaar worden gemaakt. Ook mag de bus gedurende die 20 jaar niet geopend worden dan behalve voor verstrooiing of ruiming op een daartoe bestemd terrein of plaats (b.v. de zee).

Bewaartermijn en uitzonderingen daarop

De asbus moet gedurende één maand na de crematie in het crematorium blijven voordat verstrooiing of medeneming kan plaatsvinden. Dit geldt ook voor asbussen welke uit het buitenland afkomstig zijn. De as die naar het buitenland verzonden moet worden ter bijzetting of verstrooiing, mag niet eerder dan één maand na de crematie naar het buitenland worden verzonden. De maand termijn is gesteld om -indien noodzakelijk- nog onderzoek te kunnen doen naar de eventuele doodsoorzaak van de overledene.

Men kan om verschillende redenen afwijken van de termijn van één maand bewaring in het crematorium. Bijvoorbeeld omdat men de asbus in het buitenland wil bijzetten in een graf of om religieuze redenen de as daar snel verstrooid wil hebben etc. In die gevallen dient men zich te wenden tot de officier van justitie in de plaats en/of regio waar de overledene is overleden. Met zijn toestemming kan de verplichte termijn van 1 maand bewaring eventueel verkort worden.

Definitieve asbewaring bij een crematorium

De asbus geplaatst in een sierurn naar keuze kan bewaard worden in een daarvoor bestemd gedeelte van een crematorium. Vaak is dat een columbarium, een nissenmuur of een daarvoor bestemd terrein, zoals een park of veld. Bij sommige crematoria is het ook mogelijk om een eigen urnengraf te laten aanleggen. Dit zijn meestal kleinere graven waarin een of meerdere urnen geplaatst kunnen worden, eventueel voorzien van een grafsteen of plaquette, overeenkomstig het reglement van het crematorium.

Definitieve asbewaring op een begraafplaats

Ook kan men de asbus op of in een bestaand graf laten (bij)plaatsen. Dit kan zowel in een standaard graf als in een speciaal daarvoor geschikt gemaakt urnengraf. Wil men de asbus plaatsen op of in een bestaand graf dan is daarvoor de toestemming nodig van de rechthebbende op dat graf. Sommige begraafplaatsen beschikken over een eigen columbarium.

Definitieve asbewaring op een gesloten begraafplaats

Op gesloten begraafplaatsen -begraafplaatsen die gesloten verklaard zijn omdat ze bijvoorbeeld ‘vol’ zijn- mogen asbussen bijgeplaatst worden in een graf. Bij de ruiming van het graf kunnen deze asbussen vrij eenvoudig uit het graf worden gehaald en eventueel bijgeplaatst worden in een ander graf of alsnog verstrooid worden of bij iemand thuis worden geplaatst.

Definitieve asbewaring thuis

De asbus kan na één maand, meegenomen worden naar huis. Dit betekent in de praktijk dat de overledene in zijn laatste wil, zelf kan bepalen waar of bij wie z’n as bewaard moet worden. Is er geen laatste wens dan kunnen de nabestaanden dat bepalen.

Verstrooiing van de as bij een crematorium / begraafplaats

De plaats van verstrooiing bij een crematorium of begraafplaats is meestal een speciaal daartoe aangelegd veld. Dit stuk grond kan een grasveld zijn, maar bij sommige crematoria kan dit ook een gedeelte van een bos en/of park zijn.

Verstrooiing elders

Heeft men specifieke wensen over de plek van verstrooiing dan moet men dat wel uitdrukkelijk kenbaar maken. Het is bijvoorbeeld mogelijk de as te laten verstrooien over een graf. Dan is echter wel de toestemming nodig van de rechthebbende op dat graf. Tevens is het verstandig de beheerder van de begraafplaats op de hoogte te stellen.

Verstrooiing op een ‘geliefd’ plekje

De as kan ook op een niet ‘direct’ daarvoor bestemde plaats (thuis, favoriet stukje land of visstek) worden verstrooid of bijgezet. Hierbij is het overigens wel raadzaam te overleggen met de eigenaar van de grond, indien de grond (plek) niet uw eigendom is. Wilt u op een openbare plaats de as verstrooien is het raadzaam met de gemeente contact op te nemen. Op een aantal plaatsen is het namelijk verboden, zoals op verharde wegen.

Verstrooiing vanaf een boot of een vliegtuig

Behalve op land kan verstrooiing ook plaatsvinden op zee, per schip of vliegtuig. De kosten variëren, mede afhankelijke van het al dan niet aanwezig zijn van familie/nabestaanden. Bovendien kan het aantal passagiers beperkt zijn.

 

* bron: http://www.uitvaartinformatie.nl