contact
Begraven 2017-01-06T17:34:05+00:00

begraven

Begraven

Begraven is op vrijwel iedere begraafplaats in Nederland mogelijk. Er zijn verschillende soorten graven. De meest bekende zijn algemene graven en eigen/familiegraven.

Algemeen graf

In een algemeen graf worden meerdere personen (2 of 3) begraven, welke geen familieband met elkaar hoeven te hebben. Deze graven zijn vooral te vinden op begraafplaatsen in de grotere steden, waar een tekort is aan (goedkope) grond. De graven zijn voor degene die geen particulier graf wil of geen voorzieningen heeft getroffen. Op zowel bijzondere als op gemeentelijke begraafplaatsen kan men in een algemeen graf worden begraven.
Een algemeen graf biedt de nabestaanden vrijwel geen rechten op verlenging van huur. Dit komt omdat deze graven maar voor de minimale wettelijke termijn van 10 jaar worden uitgegeven, waarna ze in principe worden geruimd. Herbegraven van de stoffelijke resten in een eigen graf is na ruiming (maar niet eerder!) bijna altijd mogelijk.
Doordat er 2 of 3 mensen in een algemeen graf worden begraven is de ruimte op het graf voor het plaatsen van een individuele grafsteen beperkt. Grafstenen voor deze graven zijn dan ook vaak aan strenge voorschriften gebonden.
Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot de begraafplaats van uw keuze.

Familiegraf

Particulier graf (eigen of familiegraf) houdt in dat de rechthebbende het recht heeft om te beslissen welke overledene(n) in het graf komen. Het ‘uitsluitend recht op een graf’ betekent echter niet dat de rechthebbende eigenaar is van het graf of de grond. Eigenaar blijft de begraafplaats in casu de gemeente! Gemeenten geven zo’n graf uit als iemand daar om verzoekt. Men kan bij leven een graf vast laten leggen om daar in de toekomst in begraven te willen worden. Dan kan soms ook al aangegeven worden, wie er nog meer in dat particuliere graf begraven mogen worden. Men kan het ook overlaten aan de nabestaanden die dan het uitsluitende recht op het eigen graf erven.

Eeuwigdurend recht

Een graf met eeuwigdurend recht is nauwelijks nog verkrijgbaar op een gemeentelijke begraafplaats. Dit is bijna alleen nog mogelijk op bijzondere of particuliere begraafplaatsen.
Alleen als nabestaanden dat willen én daarvoor ook betalen, kan de termijn telkens met 10 jaar of een veelvoud daarvan worden verlengd.
Ook wanneer een begraafplaats gesloten (vol) is verklaard, behoudt men het recht tot bijzetting van een asbus zolang de begraafplaats bestaat.

Akte van grafuitgifte

Het uitsluitend recht op een graf op een gemeentelijke begraafplaats vraagt men aan bij Burgemeester en Wethouders. B&W neemt dan een beschikking (besluit) met vermelding of op de aanvraag positief of negatief is beschikt. Is de beschikking positief dan moet er een akte van grafuitgifte worden opgemaakt. De gemeente/ eigenaar van de begraafplaats behoort hierin onder andere te vermelden welk graf precies is uitgegeven, voor welke termijn en het tarief wat bij dat graf hoort. Het tarief c.q. de kosten van het graf gaan in op het moment dat over uw aanvraag door B&W positief is beschikt. Ook al ligt er nog niemand in het graf. Daarnaast zullen per begrafenis c.q. bijplaatsing de kosten van delving moeten worden betaald.De termijn van uitgifte van een eigen graf is doorgaans 20 jaar of meer, met mogelijkheid tot verlenging. Het verzoek tot verlenging moet meestal 2 jaar voor afloop van de termijn worden ingediend. De verlenging duurt vaak 10 jaar of een veelvoud hiervan. Deze termijn kan steeds weer worden verlengd.

Vervallen van het uitsluitend recht

Indien nabestaanden het uitsluitend recht op een graf niet langer willen voortzetten en/of het graf niet onderhouden wordt -als dat verplicht is volgens het reglement van de begraafplaats- vervalt het uitsluitend recht 30 jaar na de laatste plaatsing van de stoffelijke resten.

Onderhoud van het graf

In sommige plaatsen kan men met de beheerder/houder van de begraafplaats een overeenkomst sluiten inzake het onderhoud van het graf. De nabestaanden kunnen op deze manier het onderhoud volgens reglement afkopen. De houder van de begraafplaats zorgt dan gedurende de overeengekomen periode voor het onderhoud aan het graf. Bij verlenging van de termijn moet in dat geval ook rekening gehouden worden met verlenging van de onderhoudsovereenkomst met de beheerder/houder van de begraafplaats.

Eigen-/familiegraf op een bijzondere begraafplaats

Op bijzondere begraafplaatsen gelden veelal dezelfde regels en voorwaarden voor het verkrijgen van een ‘uitsluitend recht op een graf’ als op gemeentelijke begraafplaatsen. Alleen geeft niet B en W, maar het bestuur van de bijzondere begraafplaats het graf uit. De overeenkomst voor de uitgifte van een graf op een bijzondere begraafplaats is een soort huurcontract. Voor wat betreft verlenging van het uitsluitend recht op een graf en eventueel onderhoud kan men de reglementen en/of het bestuur van de bijzondere begraafplaats raadplegen.

Graf op eigen grond

Sinds de wijziging van de Wet op de Lijkbezorging in 1991 is het weer mogelijk een graf op eigen land te vestigen. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden. Zo moet onder andere de gemeente toestemming verlenen en het bestemmingsplan voor de plaats van het graf moet gewijzigd worden. Dit laatste betekent dat ook de provincie moet instemmen met de wijziging van de bestemming van de grond.

Begraafplaatsen en begraafplaatsreglementen

In de Wet op de Lijkbezorging (1991) wordt gesproken over gemeentelijke en bijzondere begraafplaatsen. In principe is de keuze voor een begraafplaats vrij en niet gebonden aan de gemeente waar men is geboren of overleden. Indien u kiest voor een specifieke begraafplaats, dan is het raadzaam om vooraf contact op te nemen met de beheerder van de begraafplaats van uw keuze. Begraafplaatsen kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot toestemming, zoals het lid zijn van een kerkelijk genootschap of inwoner van een gemeente.

Gemeentelijke begraafplaatsen

Dit zijn in feite algemene begraafplaatsen, waarvan het beheer, onderhoud en de administratie in handen is van de gemeente. Overigens kunnen delen op een gemeentelijke begraafplaats een ‘bijzondere’ bestemming hebben. Deze zijn dan op verzoek toegewezen aan een kerkgenootschap. Het beheer, onderhoud en de administratie van deze ‘bijzondere’ delen blijft echter in handen van de gemeente. Op een gemeentelijke begraafplaats wordt doorgaans van maandag t/m vrijdag begraven. Op zon- en algemeen christelijke feestdagen hoeft een gemeentelijke begraafplaats geen gelegenheid tot begraven te geven. Mocht u echter de uitdrukkelijke wens (laatste wil) hebben om buiten de gangbare werktijden van 9.00 t/m 17.00 uur of op een zaterdag of zondag begraven te worden, dan kan dat alleen wanneer daar toestemming voor is gevraagd en gegeven.

Bijzondere begraafplaatsen

Bijzondere begraafplaatsen zijn begraafplaatsen die door een bepaald kerkgenootschap zijn ingesteld. Zo kennen we protestantse-, rooms-katholieke-, joodse- en islamitische begraafplaatsen. Het beheer, onderhoud en de administratie is in handen van het bestuur van betreffend kerkgenootschap.

Bijzondere begraafplaatsen moeten aan dezelfde wettelijk eisen voldoen als de gemeentelijke, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot het ruimen van graven.
Zij zijn echter vrij wat betreft openingstijden en tijden van begraven. Dit houdt echter niet in dat daar wel op zondag begraven wordt. Dat is namelijk afhankelijk van het reglement. Hier is het dus noodzakelijk voortijdig te informeren bij de beheerder van de begraafplaats over de mogelijkheden tot het begraven op andere tijden dan die van 9.00 tot 17.00 van maandag t/m vrijdag.

– Particuliere begraafplaatsen
Particuliere begraafplaatsen vallen onder de bijzondere begraafplaatsen met een eigen beheer.

– Oorlogsbegraafplaatsen
Deze bijzondere begraafplaatsen worden beheerd door de Oorlogsgravenstichting.

Begraafplaatsreglementen

Begraafplaatsreglementen bepalen wat er mag en moet op een begraafplaats. Hierbij kan men denken aan de voorwaarden voor uitgifte en het onderhoud van een graf, het soort graf, afmetingen van een monument en het toegestane materiaal van een monument.

Deze reglementen kunnen per begraafplaats nogal verschillen. Ook lopen de kosten voor het vestigen van een graf nogal uiteen. Daarom is het verstandig eerst na te vragen of de mogelijkheden van de begraafplaats van uw keuze overeenkomen met uw wensen.

 

* bron: http://www.uitvaartinformatie.nl